Uwaga: obsługa JavaScript jest wyłączona - strona nie będzie poprawnie działać!

Regulamin świadczenia usług Konto VIP

1. Postanowienia ogólne

1.1 Korzystając z usług Konto VIP, zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu świadczenia usług (dalej "Regulaminu").

1.2 Regulamin zawiera warunki wiążącej umowy jaka zostaje zawarta pomiędzy Tobą (dalej "Ty" lub "Usługobiorca") a ULTIMA RATIO LTD z siedzibą Wenlock Road 20-22 Londyn N1 7GU, zarejestrowaną w Anglii i Walii [pod numerem 09865672] (dalej "Usługodawca").

1.3 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią postanowień Regulaminu a treścią innych warunków lub wytycznych zamieszczonych na Stronie lub w ramach Usługi, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

2. Usługa

2.1 Usługa wirtualnej sieci prywatnej (dalej "VPN" lub "Usługa") obejmuje w szczególności dostęp do serwerów, routerów, adresów IP oraz pozostałej infrastruktury i protokołów służących do transmisji informacji przy użyciu systemu teleinformatycznego Usługodawcy (dalej "Systemu"). Korzystanie z Usługi odbywa się z poszanowaniem postanowień Regulaminu.

2.2 Usługobiorca akceptuje Usługę taką jaka jest. Dostępność, szybkość, zasięg oraz jakość Usługi może ulegać zmianom. Usługodawca dołoży należytych starań aby zapewnić Usługobiorcy nieprzerwany dostęp do Usługi, za wyjątkiem ograniczonych czasowo okresów niezbędnych do konserwacji oraz napraw Systemu. Dostęp do usługi może być ograniczony lub zawieszony z przyczyn niezależnych od Usługodawcy takich jak awarie lub błędy leżące po stronie usługodawców zewnętrznych, w tym problemy lub ograniczenia w dostępie do sieci publicznej, sprzętu, siły sygnału transmisji.

2.3 Usługodawca udziela Usługobiorcy osobistą, ograniczoną, niezbywalną i niewyłączną licencję na korzystanie z Usługi. Osobisty charakter licencji oznacza, iż Usługobiorca nie może odsprzedawać Usługi jak również udostępniać jej innym użytkownikom (w szczególności poprzez udostępnienie swojego konta w Usłudze), bądź wykorzystywać Usługi lub Systemu do hostowania treści dla osób trzecich. Zakazane jest kopiowanie lub pobieranie jakichkolwiek treści zamieszczonych w ramach Usługi, za wyjątkiem wypadku w którym Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. Obowiązki Usługobiorcy

3.1 Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązującego prawa w trakcie korzystania z Usługi.

3.2 Usługobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do działań o charakterze bezprawnym.

3.3 W szczególności zakazane jest wykorzystanie Usługi w celu:
(a) naruszenia lub usiłowania naruszenia jakichkolwiek praw lub chronionych dóbr osób nieletnich;
(b) uploadowania, publikowania lub innego transmitowania treści, których celem jest podżeganie lub bezpośrednie działanie o charakterze bezprawnym, szkodliwym, napastliwym, oszczerczym, wulgarnym, znieważającym, zniesławiającym, wzywającym do nienawiści, rasistowskim lub dyskryminującym na tle etnicznym, bądź naruszającym cudzą prywatność;
(c) podszywania się pod inną osobę lub podmiot, bądź wprowadzania innych w błąd co do swoich powiązań z inną osobą lub podmiotem;
(d) fałszowania nagłówków lub innego manipulowania identyfikatorami, skutkującego ukryciem pochodzenia treści przesyłanych przy użyciu Systemu;
e) uploadowania, publikowania lub innego transmitowania treści, których celem jest naruszanie praw autorskich oraz własności intelektualnej, w szczególności naruszanie patentów, znaków towarowych i handlowych, tajemnicy handlowej lub innych praw stanowiących własność osób trzecich;
(f) uploadowania, publikowania lub innego transmitowania treści, których celem jest rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych i marketingowych, "spamu", wiadomości śmieciowych, "łańcuszków" lub "piramid";
(g) zbierania lub przechowania danych osobowych dotyczących innych użytkowników, bez ich wiedzy;
(h) promowania lub dostarczania informacji instruujących jak dokonywać działania bezprawne;
(i) promowania przemocy lub jakichkolwiek aktów okrucieństwa wobec zwierząt.

3.4 Usługobiorca zobowiązuje się chronić swój identyfikator/hasło oraz System przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w szczególności poprzez niepublikowanie oraz nieudostępnianie osobom trzecim swojego konta w Usłudze.

4. Opłaty

4.1 Opłaty za korzystanie z Usługi są pobierane z góry, w chwili zamówienia Usługi i umożliwiają korzystanie z Usługi przez czas określony w zamówieniu złożonym przez Usługobiorcę.

4.2 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca zastrzega sobie prawo do tworzenia różnych planów subskrypcyjnych, w tym planów stworzonych za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów lub resellerów Usługi.

4.3 Opłaty za korzystanie z tego samego planu subskrypcyjnego mogą się różnić w zależności od metody płatności lub waluty wybranej przez Usługobiorcę.

4.4 Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za dany plan subskrypcyjny w dowolnym momencie, wedle swego uznania.

4.5 Zmiana wysokości opłat, o której mowa w punkcie 4.4 nie ma wpływu na wysokość opłat za już opłacony plan subskrypcyjny.

4.6 Aktualna wysokość opłat za dany plan subskrypcyjny znajduje się w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

5. Wymagania techniczne

5.1 Korzystanie z usługi może wymagać pobrania i instalacji na urządzeniu Usługobiorcy oprogramowania, aktualizacji, łatek lub innych narzędzi (dalej "Software"). Software wymagany do korzystania z Usługi może podlegać dodatkowym warunkom określonym w umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego.

5.2 Usługodawca dostarcza Usługobiorcy instrukcję korzystania z Usługi.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY ORAZ Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE "TAKIE JAKIE SĄ", BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. USŁUGODAWCA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PIENIĘŻNE PRZEWYŻSZAJĄCE WYSOKOŚĆ ZAPŁACONEGO PRZEZ USŁUGOBIORCĘ WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z USŁUG. W PRZYPADKU GDY DANA JURYSDYKCJA NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE DOMNIEMANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ, PRZEZ CO WSKAZANE POWYŻEJ WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NIE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE WOBEC UŻYTKOWNIKA, TO W TAKIM WYPADKU WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY NASTĄPI W NAJWYŻSZYM MOŻLIWYM STOPNIU JAKI TA JURYSDYKCJA DOPUSZCZA.

7. Przetwarzanie danych Usługobiorcy

7.1 Usługodawca uznaje prawo do prywatności za uniwersalne prawo każdego człowieka.

7.2 Usługodawca nie monitoruje, nie utrwala i nie przechowuje logów jakiejkolwiek aktywności Usługobiorcy korzystającego z Usługi.

7.3 Przetwarzanie wszelkich danych Usługobiorcy odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności.

8. Jurysdykcja i właściwość miejscowa

8.1 Miejscem zawarcia i wykonania niniejszej umowy jest Londyn.

8.2 Całość umownego stosunku prawnego ukształtowanego na podstawie niniejszego Regulaminu, podlega regulacji oraz interpretacji zgodnie z obowiązującym prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, bez odnoszenia się do norm kolizyjnych.

8.3 Usługodawca jest osobą prawną zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Miejscem wszystkich działań wynikających z lub w związku z niniejszą umową jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Strony zgodnie uznają, jurysdykcję oraz właściwość miejscową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń co to tej jurysdykcji oraz właściwości miejscowej.

9. Zmiany

Usługodawca może co jakiś czas zmieniać postanowienia Regulaminu. Nowe postanowienia obowiązują od momentu ich opublikowania na Stronie. Usługobiorca zobowiązuje się do cykliczne sprawdzania treści Regulaminu, w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

10. Reklamacje

Usługobiorca realizuje przysługujące mu prawo do złożenia reklamacji, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres (aby zobaczyć adres należy włączyć obsługę JavaScript).

Załącznik 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca nie śledzi aktywności Usługobiorcy poza Serwisem, jak również nie śledzi aktywności Usługobiorcy, który po zalogowaniu do Usługi korzysta przy jej użyciu z Internetu.

Usługodawca zbiera automatycznie pewne informacje pochodzące od osób odwiedzających Serwis, takie jak adres IP oraz strony przeglądane w Serwisie.

Informacje zbierane przez Usługodawcę są wykorzystywane do tworzenia nowych kont, pobierania płatności za Usługi, komunikowania się z Usługobiorcami oraz rozwiązania problemów i świadczenia usług wsparcia klienta.

Usługodawca może również używać danych Usługobiorcy w następujących celach:
– Do realizacji zamówień online;
– Do administrowania i ulepszania Serwisu oraz Usług;
– Do dostosowania treści Serwisu do preferencji Usługobiorcy;
– Do udzielania odpowiedzi na żądania i zapytania Usługobiorcy oraz do innych celów związanych z obsługą klienta.

Załącznik 2 POLITYKA COOKIES

Pliki cookies to alfanumeryczne identyfikatory transferowane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dysk twardy komputera użytkownika, w celu utrzymywania dokumentacji. Istnieją twa rodzaje plików cookies: cookies sesji i cookies stałe. Cookies sesji istnieją jedynie w trakcie trwania sesji internetowej; Usługodawca używa cookies sesji aby umożliwić systemowi identyfikowanie zalogowanego użytkownika. Cookies stałe pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Usługodawca używa cookies stałych do śledzenia informacji zagregowanych i statystycznych dotyczących aktywności użytkownika. Kontynuując przeglądanie stron Serwisu, Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę plików cookies.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale Usługobiorca może wedle własnego uznania, zmienić ustawienia przeglądarki tak by blokowała pliki cookies w przyszłości. Użytkownicy odwiedzający Serwis, którzy wyłączyli obsługę plików cookies w przeglądarce, mogą dalej korzystać z Serwisu aczkolwiek niektóre funkcje mogą nie działać lub działać nieprawidłowo.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies, czyste GIFy i inne podobne technologie, w celu poznania i zrozumienia sposobu w jaki Usługobiorcy uzyskają dostęp do Serwisu i w jaki sposób z niego korzystają. Co do zasady Usługobiorca może korzystać z Serwisu bez informowania Usługodawcy kim jest i bez dostarczania mu żadnych informacji osobowych. Jednakże, Usługodawca zbiera informacje o adresach IP wszystkich odwiedzających serwis, jak również inne powiązane informacje takie jak żądania wysłane do strony, typ przeglądarki, system operacyjny oraz średni czas spędzony w Serwisie. Usługodawca wykorzystuje te informacje by lepie zrozumieć aktywność w Serwisie oraz monitorować i ulepszać stronę Serwisu.

Usługodawca może angażować strony trzecie, takie jak Google Analytics, do śledzenia i analizowania nieosobowych danych pochodzących z serwisu. Wspomniane strony trzecie mogą używać plików cookies i czystych GIFów na stronach Serwisu, w celu zbierania, analizowania i generowania raportów dotyczących użytkowania stron Serwisu. Usługodawca nie udostępnia stronom trzecim żadnych danych osobowych Usługobiorcy.

Załącznik 3 TABELA OPŁAT

Nazwa Pakietu VIP 2 VIP 6 VIP 12
Ważność konta 60 dni 180 dni 365 dni
Wysokość opłaty 3,69 PLN (brutto) 8,00 PLN (brutto) 11,00 PLN (brutto)
Forma płatności SMS przelew przelew